พี่จุก วัดสวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม - พี่จุก กุมารเทพ กายทิพย์
แผนที่เดินทางไปวัด

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โก้ แม่กลอง เบอร์โทรศัพท์ 080 080 3230

อบต.ชาตรี เบอร์โทรศัพท์ 089 517 3820

พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต เบอร์โทรศัพท์ 089 230 3340